Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem URL www.veneis.com.pl zwanego dalej „Sklepem”, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.2. Właścicielem sklepu Veneis jest StartUp Veneis działający przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, zwana dalej „Administratorem”.

1.3. Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie Veneis, adres: Armii Ludowej 6/152, 00-571 Warszawa.

1.4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz:

 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie adresu e-mail;
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 • włączona obsługa javascript;
 • zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 • akceptacja plików cookies.

1.5. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w serwisie Veneis są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody autora.

1.6. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

1.7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

1.8. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania.

1.10. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Sklepu i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

II. WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2.2. Klient, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.3. W Koszyku, Klient ma możliwość:

 • dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości;
 • wskazania adresu, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
 • wyboru sposoby dostawy (paczkomaty InPost, kurier DPD)
 • wyboru sposób płatności (Blik, Płatności kartą, Płatności online, Przelew tradycyjny, PayU
  );
 • dodania kodu rabatowego.

2.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.5. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

2.6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.7. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie do 4 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

2.8. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.

2.9. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.10. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayU) brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.

2.11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

2.11.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

2.11.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
2.11.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
2.11.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

2.12. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

2.13. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

2.14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

2.15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2.16. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu lub telefonicznie. W takim przypadku Sklep dokona orientacyjnej wyceny i prześle ją na wskazany przez klienta adres e-mail.

2.17. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 14 dni, a w przypadku trudno dostępnych materiałów może się wydłużyć do czasu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.

2.18. Veneis realizuje zamówienia na terenie Polski, a na specjalne życzenie klienta także na podstawie indywidualnie ustalonych z klientem warunków na terenie większości krajów na świecie.

III. CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w polskiej lub w przypadku sklepu angielskojęzycznego w walucie Unii Europejskiej.

3.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

3.4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

3.5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7" przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj. spółkę InPost Sp. z o.o.. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Towarów.

3.6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez klienta i kuriera. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie.

3.7. Odbierając przesyłkę, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie.

IV. DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

4.1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:
4.1.1. on-line za pomocą Blik, Płatności kartą, Płatności online, PayU;
4.1.2. przelewem tradycyjnym.

4.2. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

5.1 Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (siedmiu) dni od dnia doręczenia mu towaru. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.

5.2 W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sklep, w terminie 14 dni (czternaście) od dnia doręczenia mu towaru. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Magazynu, podany w I. 1.3. Regulaminu lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail sklepu veneis@veneis.com.pl

5.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

5.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

5.6 Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

5.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.8. Przepisów powyższych nie stosuje się do zamówień indywidualnych (na zamówienie) opisanych w § 2 ust. 16, oraz do produktów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (wykaz produktów niepodlegających zwrotom), które na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi - Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5.9. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1 i § 5 ust. 2. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.10. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sklepu.

5.11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

5.12. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

5.13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

VII. ZWROTY NALEŻNOŚCI

7.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:

7.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
7.1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
7.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
7.1.4. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.

7.2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone:

7.2.1. z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;

VIII. NEWSLETTER

8.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

8.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link dezaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

9.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.

9.4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

9.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

9.6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

9.8. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

9.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.Regulamin konkursu pod nazwą ”Konkurs Walentynkowy”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą ul Żurawia 6/12, lok. 766 identyfikującą się numerem NIP 5213641211 , REGON 146433467 KRS 0000442857 dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.02.2021 r. godz.17:00, a kończy się dnia 14.02.2021 r. o godz. 17:00 czasu polskiego.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekstjednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 612).

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) posiada konto w serwisie Instagram,
  e) wykona Zadanie Konkursowe.

  3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu

  4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

  5.Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza np.:

- Zaobserwowanie marki veneis_official w serwisie Instagram.

- Polubienie wskazanego posta w serwisie Instagram.

- Udostępnienie wskazanego posta na Instagram Stories swojego profilu w serwisie Instagram.

- zamieszczenie pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram pod adresem URL: https://www.instagram.com/veneis_official/ komentarza będącego odpowiedzią na pytanie: Co jest dla Ciebie najistotniejsze w obchodzeniu Walentynek?

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

7. Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

  b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

  c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

  d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

  e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

  § 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

  1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
  2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
  3. Uczestnik oświadcza, iż wykonane Zadanie Konkursowe nie jest w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, iż nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania ze zrealizowanego Zadania Konkursowego lub jego elementów. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, iż posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań stanowiących Zadanie Konkursowe lub jego elementów w Konkursie.
  4. Z tytułu powyższych oświadczeń Uczestnicy przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność prawną. Uczestnik w szczególności uwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez niego nieprawdziwych oświadczeń.

  5. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

   a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

  §4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

  1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzca). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób Zwycięzcę.
  3. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:

   a) Nagroda – Biustonosz NANCY w wybranym przez Zwycięzcę kolorze (ecru/czarny/złoty) i rozmiarze (S/M/L) oraz gumka do włosów MARY w wybranym przez Organizatora konkursu kolorze.

  4. Do każdej z Nagród, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości Nagrody. Kwota o której mowa w poprzednim zdaniu zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu zwycięzcy konkursu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 14.02.2021 r.

  5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie nazwy profilu Zwycięzcy w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 14.02.2021r. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
  6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail ALBO adres korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
  7. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
  9. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
  10. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
  11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
  12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

  13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
  14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wysyłka może zostać zrealizowana jedynie na terytorium RP.

  15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

  §5. Dane Osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Armii Ludowej 6/152, 00-571 Warszawa oraz na adres e-mail veneis@veneis.com.pl
  2. Informujemy, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu

  a) umożliwienia wzięcia udziału w konkursie przez uczestnika na podst.

  wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz dochodzenia lub

  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  c) spełnienia obowiązków prawnych przez administratora, a w tym

  podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  d) rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit c RODO)

  e) promocji usług Organizatora tj. w prawnie usprawiedliwionym interesie

  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody (np, odlubienia posta) lub zakończenia konkursu, a po tym czasie administrator będzie przetwarzał dane osobowe zwycięzców dla celów reklamacyjnych i rozliczeniowych – przez okres przewidziany prawem lub do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych (o ile wystąpi taki obowiązek) oraz promocji usług Organizatora do czasu wyrażenia sprzeciwu.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagrody Zwycięzcy, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

  5. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących go danych

   osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz

   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie

   uzasadnionego interesu administratora danych osobowych

   6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: veneis@veneis.com.pl

   7. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania, współpracownicy, Beneficjenci Organizatora oraz Instagram.

   8. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

   9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

    § 6. Reklamacje

    1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Walentynkowy” na adres e-mail veneis@veneis.com.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Armii Ludowej 6/152, 00-571 Warszawa związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
    2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
    3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
    4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

    §7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

    1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.02.2021 r.

    2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

    3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

    4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu lub działanie sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub naruszające dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.

    5. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://veneis.com.pl/strona/regulamin i w siedzibie Organizatora.

    6. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

    7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

    8. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.

    9. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

    10. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach.

    11. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na: awarię techniczną, zmianę regulaminu Facebook lub decyzję właścicieli lub zarządzających Facebook w zakresie dozwolonego wykorzystania funkcjonalności tego Serwisu, działania siły wyższej, a także zmiany obowiązującego prawa, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na profilu w Serwisie Facebook, zgodnie z regulaminem tego Serwisu.

    do góry
    Sklep jest w trybie podglądu
    Pokaż pełną wersję strony
    Sklep internetowy Shoplo.pl